ACTUALITATE
🔒
Au fost publicate stiri noi. Click aici pentru a le afisa.
Before yesterdayUltimele Stiri

Noi CONDIȚII privind acordarea beneficiilor sociale: La ce trebuie să se aștepte românii din 2024

28 September 2022 at 15:26

Noi CONDIȚII privind acordarea beneficiilor sociale: La ce trebuie să se aștepte românii din 2024

Oficialii din cadrul Ministerului Muncii au anunțat că pentru a beneficia de ajutor din partea statului, românii trebuie să se înscrie la programul ,, A doua șansă”.

De la 1 ianuarie 2024 începe aplicarea unei abordări diferite de cea din prezent privind acordarea beneficiilor sociale. Din 2024 statul va condiţiona menţinerea dreptului la beneficii sociale de obţinerea unei calificări căutate pe piaţa muncii, de reconversie profesională – necesare pentru a creşte şansele beneficiarului de asistenţă socială să se angajaze şi, dacă e cazul, de continuarea educaţiei până când acesta absolvă cel puţin învăţământul primar.

De la 1 ianuarie 2024 începe implementarea unei abordări noi a asistenţei sociale. Noua abordare e reglementată prin Legea nr. 196 din 2016, modificată şi completată prin OUG nr. 114/2022, precum şi prin HG 1.154 din 2022 pentru aprobarea normelor de aplicare a Legii 196. HG 1.154 s-a oficializat prin publicarea actului normativ în Monitorul Oficial din 26 septembrie.

Economica.net vă prezintă succint, în continuare, coordonatele importante ale schimbării abordării asistenţei sociale din ţara noastră care se va implementa de la 1 ianuarie 2024.

Familiile şi persoanele singure aflate în situație de dificultate pot beneficia, în condiţiile detaliate mai jos, de venit minim de incluziune.

În funcţie de componenţa familiei și de nivelul venitului net ajustat al acesteia, venitul minim de incluziune poate fi constituit din:

– ajutor de incluziune și ajutor pentru familia cu copii.
– doar din ajutor de incluziune (cunoscut în prezent ca ajutor social).
– doar din ajutor pentru familia cu copii (beneficiu social denumit în prezent alocaţie pentru susţinerea familiei), spune articolul 4 din HG 1.154/2022, analizată de Economica.net.

Cum determinăm nivelul veniturilor nete lunare ajustate ale beneficiarilor

Acestea se stabilesc în funcţie de un indicator denumit în Legea 196 “coeficient de echivalenţă”.

Coeficienţii de echivalenţă utilizați în stabilirea venitului net lunar ajustat al beneficiarului de VMI sunt definiţi în Legea 196/2016 privind venitul minim de incluziune.

Coeficienții de echivalență corespunzători dimensiunii familiei sunt:

1 pentru persoana singură sau pentru un membru de familie;

0,5 pentru fiecare persoană în plus, adult sau copil, potrivit articolului 9, alineatul 2 din Legea 196/2016, consultată de Economica.net.

Dimensiunea familiei se stabilește prin însumarea coeficienților de echivalență, respectiv 1 pentru persoana singură/un membru de familie și 0,5 pentru fiecare alt membru de familie.

Definiţia coeficienţilor de echivalenţă din Legea 196 e neclară, astfel că pentru limpiditate vom recurge la următorul exemplu: avem o familie formată din patru persoane (doi adulţi şi doi copii). Din această familie, o singură persoană va primi coeficientul 1, iar fiecare dintre ceilalţi trei membri va primi coeficient de 0,5, în acord cu dispoziţiile Legii 196, despre care Economica.net a scris mai sus.

Venitul net lunar ajustat se calculează împărţirea venitului net total al familiei (sau al persoanei singure, după caz), realizat în luna anterioară solicitării venitului minim de incluziune, la valoarea totală a coeficienţilor de echivalenţă, determinată după formula explicată de Economica.net mai sus.

Fracțiunile în bani, rezultate din calculul venitului net ajustat, se rotunjesc la un leu în favoarea beneficiarului.

Venitul net ajustat al familiei se stabilește pe membru de familie, mai spune HG 1.154 din 2022, consultată de Economica.net.

La stabilirea venitului net lunar al familiei (sau al persoanei singure, după caz) se iau în considerare toate veniturile pe care membrii acesteia le-au realizat în luna anterioară depunerii cererii, impozabile sau neimpozabile în condițiile Codului fiscal, cu modificările și completările ulterioare, reiese din HG 1.154 din 2022, analizată de Economica.net.

Nu se iau în calcul la stabilirea veniturilor nete lunare ale familiei:

alocaţia de stat pentru copii;
sumele primite cu titlu de prestații sociale în baza Legii nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor –  persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
sumele acordate ca burse sau alte forme de sprijin financiar destinate exclusiv pentru susținerea educației preșcolarilor, elevilor și studenților, prin programe ale Ministerului Educației, ale altor instituții publice și private, inclusiv organizații neguvernamentale;
sumele primite din activitatea desfășurată ca zilier;
sumele obţinute în calitate de prestator casnic;
stimulentul educaţional acordat ub formă de tichet social pentru stimularea participării în învăţământul preşcolar a copiilor proveniți din familii defavorizate;
sumele ocazionale acordate de la bugetul de stat sau din bugetele locale cu caracter de despăgubiri sau sprijin financiar pentru situaţii excepţionale;
ajutorul pentru încălzirea locuinţei şi suplimentul pentru energie acordate în baza Legii nr. 226/2021, cu modificările ulterioare.
sumele primite ocazional din partea unor persoane fizice ori juridice, precum și sumele cu titlu de ajutor de urgență primite de la bugetul de stat sau local.

Dacă veniturile realizate de membrii familiei sau de persoana singură sunt anuale sau periodice, pentru stabilirea venitului net lunar se calculează media lunară a acestora în raport cu perioada pentru care au fost acordate, conform HG 1.154 din 2022, consultată de Economica.net.

Nu sunt eligibile pentru acordarea venitului minim de incluziune persoanele singure, precum și familiile care se află în cel puțin una dintre următoarele situații:

în luna anterioară depunerii cererii au obținut un venit net pe membru de familie mai mare de 700 lei, reiese din HG 1.154/2022, analizată de Economica.net;
cel puţin unul dintre membrii familiei are în proprietate, închiriere, comodat ori altă formă de deţinere unul sau mai multe dintre bunurile cuprinse în lista publicată în continuare.

Lista bunurilor care conduc la excluderea acordării venitului minim de incluziune

Bunuri imobile

Clădiri, alte spații locative în afara locuinței de domiciliu, precum și terenuri situate în intravilan cu suprafața de peste 1.200 de metri pătraţi în zona urbană şi 2.500 metri pătraţi în zona rurală, în afara terenurilor de împrejmuire a locuinței și a curții aferente, prevede Anexa 4 la HG 1.154 din 2022, consultată de Economica.net.

Bunuri mobile

Mai mult de un vehicul cu o vechime mai mare de 10 ani, cu drept de circulație pe drumurile publice.

Autovehicul cu drept de circulație pe drumurile publice cu vechime mai mică de 10 ani, cu excepția celor utilizate şi/sau adaptate pentru transportul persoanelor cu dizabilități.

Guvernul a considerat oportun şi realist să introducă iahtul pe lista bunurilor care conduc la excluderea acordării venitului minim de incluziune.

Șalupe, bărci cu motor, iahturi sau alte tipuri de ambarcațiuni, cu excepția celor necesare pentru transport în cazul persoanelor care locuiesc în aria Rezervației Biosferei Delta Dunării.

Depozite bancare

Cel puțin unul dintre membrii familiei deține, în calitate de titular, unul sau mai multe depozite bancare, a căror valoare totală este mai mare de trei ori decât valoarea câștigului salarial mediu brut, prevăzut de Legea asigurărilor sociale de stat, reiese din Anexa 4 la HG 1.154 din 2022, analizată de Economica.net.

Ajutorul de incluziune

Cuantumul maxim al ajutorului de incluziune stabilit de lege este de 275 de lei pe lună pe membru de familie, cu excepția persoanei singure cu vârsta de cel puțin 65 de ani, pentru care cuantumul maxim al ajutorului de incluziune este de 400 lei pe lună, se arată în HG 1.154, consultată de Economica.net.

Cuantumul ajutorului de incluziune acordat familiei sau persoanei singur reprezintă diferenţa dintre cuantumul maxim al ajutorului de incluziune antemenţionat şi cuantumul venitului net ajustat, stabilit după formula explicată de Economica.net mai sus.

Persoanele apte de muncă din familia solicitantă de venit minim de incluziune, componenta ajutor de incluziune, care nu realizează venituri în baza unui contract individual de muncă, raport de serviciu sau altă formă legală de angajare și nici din activități independente sau activități agricole, se iau în considerare la stabilirea numărului membrilor de familie pentru determinarea nivelului de venit al familiei dacă se află în una dintre următoarele situații:

ori sunt înregistrate la agenţia teritorială pentru ocuparea forţei de muncă ca persoane în căutarea unui loc de muncă şi nu au refuzat un loc de muncă ori participarea la serviciile pentru stimularea ocupării forței de muncă și de formare profesională oferite de aceste agenţii;
ori se află pe lista comunicată, din oficiu, de către serviciul public de asistență socială agenției teritoriale pentru ocuparea forței de muncă pentru a fi înregistrate ca persoane aflate în căutarea unui loc de muncă, spune Legea 196 din 2016, modificată prin OUG 114/2022, consultată de Economica.net.

Persoanele apte de muncă beneficiare de ajutor de incluziune care se angajează cu contract individual de muncă sau în baza unui raport de serviciu pentru o perioadă de cel puţin 24 de luni consecutive beneficiază de prelungirea acordării ajutorului de incluziune pentru o perioadă de şase luni, în cuantumul primit anterior angajării.

Ajutorul pentru familia cu copii

Pentru familia beneficiară de ajutor de incluziune, precum și pentru cea cu venituri nete lunare ajustate de până la 275 de lei pe lună, cuantumul lunar al ajutorului pentru familia cu copii este de:

107 lei pentru familia cu un copil;

214 lei pentru familia cu 2 copii;

321 de lei pentru familia cu 3 copii;

428 de lei pentru familia cu 4 copii sau mai mulți, se arată la articolul 18, alineatul 2 din OUG 114 din 2022, consultată de Economica.net.

Pentru familia monoparentală beneficiară de ajutor de incluziune, precum și pentru cea cu venituri nete lunare ajustate de până la 275 de lei pe lună, cuantumul lunar al ajutorului pentru familia cu copii este de:

120 de lei pentru familia cu un copil;

240 de lei pentru familia cu 2 copii;

360 de lei pentru familia cu 3 copii;

480 de lei pentru familia cu 4 copii sau mai mulți.

Pentru familiile care au un venit net lunar ajustat cuprins între 276 de lei pe lună şi 700 de lei inclusiv, cuantumul lunar al ajutorului pentru familia cu copii este de:

85 de lei pentru familia cu un copil;

170 de lei pentru familia cu 2 copii;

255 de lei pentru familia cu 3 copii;

340 de lei pentru familia cu 4 copii sau mai mulți.

Pentru familiile monoparentale care au un venit net lunar ajustat cuprins între 276 de lei pe lună și 700 de lei inclusiv, cuantumul lunar al ajutorului pentru familia cu copii este de:

110 lei pentru familia cu un copil;

215 lei pentru familia cu 2 copii;

325 de lei pentru familia cu 3 copii;

430 de lei pentru familia cu 4 copii sau mai mulți, reiese din OUG 114 din 2022, analizată de Economica.net.

Sunt eligibile pentru acordarea ajutorului pentru familia cu copii familiile cu copii în întreținere ale căror venituri nete ajustate pe membru de familie sunt de cel mult 700 lei pe lună, după cum Economica.net a detaliat mai sus.

Copil în întreținere e persoana care nu a împlinit vârsta de 18 ani și nu a dobândit capacitatea deplină de exercițiu, în condițiile legii, precum și tânărul în vârstă de până la 26 de ani care urmează o formă de învățământ, cursuri de zi, organizată potrivit legii. Sunt considerați în întreținere și copiii încredințați în vederea adopției, cei aflați în plasament la o persoană sau familie ori pentru care s-a instituit tutela, potrivit legii, tinerii în vârstă de peste 18 ani care, în condițiile legii, sunt declarați persoane cu handicap grav sau accentuat, spune Legea 196 din 2016, consultată de Economica.net.

Cuantumul ajutorului pentru familia cu copii se diminuează cu 50% pentru copilul care înregistrează peste 15 absențe nemotivate pe lună şi cu suma echivalentă cuantumului care revine copilului din cuantumul total al dreptului, în cazul în care copilul înregistrează peste 30 absențe nemotivate pe lună, se mai arată în HG 1.154, analizată de Economica.net.

Ajutorul pentru familia cu copii se acordă şi în perioada vacanţelor şcolare.

Pentru familiile care au în întreţinere copii cu handicap grav sau accentuat, de vârstă şcolară şi care nu frecventează o formă de învăţământ organizată potrivit legii, ajutorul pentru familia cu copii se acordă cu condiţia verificării existenței certificatului de încadrare într-un grad de handicap şi pe baza dovezii prin care se atestă faptul că respectivul copil nu poate fi înscris în nicio formă de învăţământ prevăzută de lege, se arată în HG 1.154, consultată de Economica.net.

Statul nu va condiţiona acordarea venitului minim de incluziune (VMI) de obţinerea unei calificări sau a unui loc de muncă, însă va condiţiona menţinerea VMI de formarea, reconversia profesională sau de angajarea beneficiarului, reiese din HG 1.154 analizată de Economica.net.

Mecanismul prin care statul va condiţiona menţinerea dreptului la VMI de obţinerea unei calificări sau/şi de angajarea beneficiarului:

În termen de cel mult 5 zile de la înregistrarea solicitării de acordare a venitului minim de incluziune (VMI), serviciul public de asistență socială transmite agenției teritoriale pentru ocuparea forței de muncă (AJOFM), în format electronic, lista persoanelor apte de muncă care au solicitat acordarea acestui beneficiu social.

Beneficiarii de VMI vor fi înregistraţi la AJOFM ca persoane aflate în căutarea unui loc de muncă.

Pentru fiecare dintre persoanele solicitante de venit minim de incluziune, înregistrate în evidența AJOFM ca find în căutarea unui loc de muncă, agenţia întocmește un plan individual de mediere.

Persoanele apte de muncă din familiile beneficiare de venit minim de incluziune, înregistrate ca fiind în căutarea unui loc de muncă la agențiile teritoriale pentru ocuparea forței de muncă, beneficiază gratuit de:

servicii de formare sau de reconversie profesională;
măsuri de stimulare a ocupării, spune OUG 114 din 2022 fără să detalieze care sunt aceste măsuri.

Persoana beneficiară de venit minim de incluziune are obligația să îndeplinească toate măsurile stabilite în planul individual de mediere.

Agențiile teritoriale pentru ocuparea forței de muncă comunică lunar, în format electronic, agențiilor pentru plăți și inspecție socială județene, respectiv a municipiului București situația persoanelor solicitante de venit minim de incluziune care nu au îndeplinit măsurile prevăzute în planul individual de mediere, în scopul recalculării cuantumului venitului minim de incluziune sau, după caz, al suspendării ori încetării acordării dreptului.

Suspendarea dreptului la ajutorul de incluziune se face prin dispoziție a primarului, în baza comunicării de către agenția teritorială pentru ocuparea forței de muncă a listei persoanelor beneficiare de venit minim de incluziune care nu au respectat măsurile stabilite în planurile individuale de mediere, spune articolul 49 din HG 1.154, consultată de Economica.net.

Menţinerea venitului minim de incluziune, condiţionată de continuarea educaţiei până când beneficiarul de VMI absolvă cel puţin învăţământul primar.

Persoanele apte de muncă din familiile beneficiare de ajutor de incluziune care nu au absolvit învăţământul primar au obligația de a frecventa cursurile programului educațional „A doua șansă”.

Refuzul persoanelor apte de muncă beneficiare de ajutor de incluziune de a participa la cursurile programelor educaționale de tip „A doua șansă” conduce la încetarea dreptului la acest beneficiu social, prin dispoziție a primarului, spune OUG 114 din 2022, consultată de Economica.net.

„Înscrierea și frecventarea cursurilor programului „A doua șansă” nu este o condiție de acordare a venitului minim de incluziune. Frecventarea acestor cursuri se realizează, la propunerea serviciilor de ocupare, pentru persoanele al căror nivel educațional nu permite accesul la măsurile de activare, una dintre acestea fiind formarea profesională. În plus, în condițiile în care pentru aceste persoane se găsesc locuri de muncă, încheierea unui contract de muncă necesită înțelegerea clauzelor acestuia, a drepturilor și obligațiilor ce revin fiecărei părți. Din aceste considerente, frecventarea cursurilor programului educațional „A doua șansă” este o condiție de menținere a acordării dreptului și nu o condiție de eligibilitate. Prin urmare, aceasta este ulterioară acordării dreptului și doar la propunerea serviciilor publice de ocupare, în cadrul procesului de mediere pentru creșterea șanselor de ocupare a unui loc de muncă și, pe această cale, și de creștere a nivelului de trai al persoanei/familiei. În privința nivelului educațional, absolvirea învățământului obligatoriu este un deziderat, nu o obligație”, au spus pentru Economica.net oficialii Ministerului Muncii.

Sursă: știripesurse.ro

articolul original.

Mai multe zone vizate de atenționări meteologice. ANM, precizări despre starea vremii (VIDEO)

27 September 2022 at 05:32
image

Meda Andrei, meteorolog de serviciu ANM, a oferit detalii despre starea vremii și atenționările meteorologice în vigoare, marți, la Știrile B1 TV prezentate de Luiza Cergan.

Meda Andrei (ANM), pe B1 TV, despre starea vremii

„În momentul de față, avem mai multe atenționări Cod galben pentru orele dimineții, până în jurul orei 9, poate eventual cel mult 10-11 să se mai prelungească unele dintre ele, pentru ceață, iar aceasta este prezentă în vestul, centrul și sud-vestul țării noastre. Aici vizibilitatea, din loc în loc, depășește 200 de metri și izolat este chiar sub 50 de metri, iar pentru ploi avem un cod general, acesta este valabil până în această seară la ora 22 și vizează zona Munților Apuseni, de asemenea, Munții Banatului, Carpații Meridionali, nordul Orientalilor, sudul Banatului și Maramureșul”, spune meteorologul.

„Aici așteptăm în continuare cantități mai mari de apă, care să treacă de 25-30 de l/mp și care sunt spre 40-50, iar ce este important, faptul că pe parcursul zilei de astăzi ploi vor fi și în celelalte zone ale țării. Ba chiar mai mult, în partea de sud-vest, de sud, după-amiaza, seara, la începutul nopții, să avem și manifestări de instabilitate, nu pe suprafețe mari, din loc în loc. Acestea vor fi pentru scurt timp, pentru câteva zeci de minute, o oră, nu mai mult, dar pentru că așteptăm și vânt mai intens, posibil cu aspect de vijelie, poate izolat grindină, avem sesizări să fie și cu caracter torențial, este bine să fim atenți la ceea ce va fi și în general la buletinele meteo”, a adăugat Meda Andrei.

„Dacă vorbim de temperaturi, sunt temperaturi tot mai plăcute, ba chiar în a doua jumătate a săptămânii, mai exact joi, vineri, chiar și sâmbătă, să fie cu mult peste ceea ce ar trebui să avem în mod normal la această dată, la nivelul întregii țări să se situeze în general între 24 și 30 de grade. Vom avea peste 30 de grade vineri, sâmbătă în sud-estul țării, mai exact în Bărăgan, în zona continentală a Dobrogei, în măsura în care în mod normal la această dată ar trebui să avem cam 22-23 de grade”, a continuat ea.

articolul original.

Campanie de recrutare de asistenți maternali profesioniști la DGASPC Gorj

26 September 2022 at 02:12
image

Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului (DGASPC) Gorj a demarat o campanie de recrutare și identificare de persoane care doresc să devină asistenți maternali profesioniști.

Campania se va desfășura până pe 21 octombrie. Asistentul maternal profesionist este persoana fizică, atestată în condițiile legii, care asigură prin activitatea pe care o desfășoară la domiciliul său, creșterea, îngrijirea și educarea, necesare dezvoltării armonioase a copiilor pe care îi primește în plasament.

Pot fi atestate ca asistent maternal profesionist persoanele care îndeplinesc următoarele condiții: au capacitate deplină de exerciţiu; prin comportamentul lor în societate, starea sănătăţii şi profilul lor psihologic, prezintă garanţii pentru îndeplinirea corectă a obligaţiilor care revin unui părinte, referitoare la creşterea, îngrijirea şi educarea copiilor săi; au în folosinţă o locuinţă care acoperă necesităţile de preparare a hranei, igienă, educaţie şi odihnă ale utilizatorilor săi, inclusiv cele ale copiilor care urmează a fi primiţi în plasament sau în încredinţare (bucătărie și baie funcționale, număr de camere suficiente pentru asigurarea intimității tuturor celor care locuiesc în ea, inclusiv pentru copiii care vor fi primiți în plasament); au studii medii (12 clase absolvite cu sau fără diplomă de bacalaureat); urmează cursurile de formare profesională organizate la sediul instituției de către specialiștii Serviciului pentru copilul aflat în plasament la asistent maternal profesionist din cadrul DGASPC Gorj.

DGASPC Gorj cere minimum doi copii în plasament

Având în vedere că recrutarea asistenților maternali profesioniști trebuie realizată astfel încât serviciul de asistență maternală să răspundă nevoilor identificate și tuturor particularităților copiilor care au nevoie de o măsură de protecție specială, DGASPC Gorj selectează persoane disponibile pentru a primi în plasament minimum 2 copii, sex femeiesc/bărbătesc, cu vârsta cuprinsă între 0-18 ani, clinic sănătoși/cu nevoi speciale, infectați HIV sau bolnavi SIDA.

„Nu poate fi asistent maternal profesionist: a) persoana care a suferit o condamnare prin hotărâre judecatorească rămasă definitivă, pentru săvârșirea cu intenție a unei infracțiuni; b) părintele decăzut din drepturile părintești sau cel al cărui copil a fost declarat abandonat prin hotărâre judecătorească rămasă definitivă; c) persoana sau un alt membru al familiei care suferă de boli cronice transmisibile sau care suferă de boli cronice, certificate de medicul de familie, care ar putea pune în pericol starea de sănatăte a copilului. Persoana care desfășoară o activitate salarizată poate deveni asistent maternal profesionist numai cu condiția încetării contractului individual de muncă pe baza căruia își desfășoară respectiva activitate salarizată”, conform DGASPC Gorj.

Cerere de evaluare

Persoanele care doresc să devină asistenți maternali profesioniști vor adresa o cerere tip de evaluare a capacității lor către DGASPC Gorj și o vor depune la sediul instituției, la Serviciul pentru copilul aflat în plasament la asistent maternal profesionist – camera 42, până pe 21 octombrie.

Cererea va fi însoțită de următoarele documente: curriculum vitae, copii legalizate de pe actele de stare civilă (certificat de naștere, carte de identitate, certificat de căsătorie) şi de pe actele de studii ale solicitantului; o scurtă prezentare a persoanelor cu care locuieşte solicitantul, în care să se menţioneze numele, prenumele şi data naşterii acestora, precum şi, după caz, gradul lor de rudenie cu solicitantul precum și copii de pe actele de stare civilă, de pe actele de studii și adeverințe de venit ale acestora; certificate medicale eliberate de medicul de familie, care să prezinte o evaluare completă a stării de sănătate a solicitantului şi a persoanelor cu care acesta locuieşte; aviz psihologic.

Pentru informații suplimentare privind procedura de obținere a atestatului de asistent maternal profesionist, persoanele interesate se vor adresa Serviciului pentru copilul aflat în plasament la asistent maternal profesionist din cadrul DGASPC Gorj cu sediul situat în Târgu g-Jiu, jud. Gorj, strada Siretului, nr. 24, camera 42, telefon/fax: 0353805766, e-mail: [email protected]

articolul original.

Condiţii mizere la Spitalul Dorohoi. Medic: „Nu negăm imaginile” – FOTO

22 September 2022 at 07:16
image

O femeie care era internata cu copilul său a publicat o serie de imagini care ilustrează ce condiţii mizere sunt la Spitalul Municipal Dorohoi.

În fotografii se pot observa cum merg gândacii pe jos, pereţii sunt socorjiti şi salonul este insalubru.

Condiţii mizere la Spitalul Dorohoi, prezentate de o mamă internată cu copilul său

La Spitalul Municipal Dorohoi poţi găsi doar gândaci şi mizerie. O mămică internată cu copilul a publicat pe internet imagini de necrezut.

Femeia, din comună Cordăreni, judeţul Botoşani afirma că imaginile postate de ea pe o reţea de socializare sunt din salonul în care a fost internată în Spitalul Municipal Dorohoi, potrivit monitorulbt.ro.

Se vede clar cum în salonul în care femeia stă cu copilul sunt gândaci, pereții sunt scorojiți, dar şi salonul pare insalubru.

„Priviți Spitalul Dorohoi, ce frumos are tot felul de gândaci pe aici în spital, mizerie cât de mult se poate, condiții nu sunt, apă caldă nici nu se pune vorba”, spune femeia în postare.

Mai mult decât atât, aceasta s-a arătat extrem de nemulțumită de modul în care toate cadrele medicale s-au purtat cu ea şi copilul ei.

„Tu le zici de copil că are febră 39,5 și ea zice nu vezi că am treabă, așteaptă, am treabă. Am așteptat cu copilul arzând la ea doar să mă bage în seamă și, surpriză, niște algin pentru o febră aşa mare”, mai spune botoșăneanca.

Ce reacţia a avut conducerea Spitalului Dorohoi

Reprezentanţii Spitalului Municipal Dorohoi nu neagă deficienţele expuse de pacientă, însă transmis că situaţia din prezent este cauzată de clădirea extrem de veche şi nerenovata de zeci de an.

„Noi nu putem nega acele fotografii şi nici nu putem fi ipocriţi să prezentăm tot felul de scuze. Din nefericire, situaţia este de aşa natură în prezent. Pavilionul este dat în funcţiune din anul 1985. Are 37 de ani. S-au făcut reparaţii de-a lungul anilor, dar tâmplăria este veche şi apar şi gândaci. Noi am făcut dezinsecţie şi vineri şi luni. Facem de câte ori este necesar, dar din păcate la ora actuală nu putem face mai mult. Toată clădirea este prinsă într-un proiect de reabilitare totală, iar în toamna lui 2023 vom avea clădirea renovată. Până la acel moment ne descurcăm cum putem. Să închidem secţia de pediatrie nu avem cum. Ar însemna să trimitem totul la Botoşani, într-o perioadă cu adresabilitate crescută. Facem eforturi şi facem tot posibilul să tratăm pacienţii cât mai bine”, a menţionat medicul Valerian Andrieş, managerul Spitalului Municipal Dorohoi.

De asemenea, managerul spitalului a transmis detalii şi despre situaţia copilului.

„Acesta a fost tratat cum trebuie şi cu tot ce trebuie. Drept dovadă, a şi fost externat, cu starea ameliorată. Atunci era un caz foarte grav în secţie şi atenţia personalului era îndreptată spre acel copil. Iar copilul doamnei nu avea în niciun caz febra atât de mare cum a afirmat dânsa. Avem însă o anchetă internă şi vom lămuri toate aspectele menționate”, a ţinut să mai adauge managerul unităţii, Valerian Andrieş.

Condițiile mizere de la Spitalul Dorohoi se găsesc și la Institutul de Psihiatrie „Socola” din Iași, unde pacienții sunt nevoiți să-și împartă patul cu ploșnițele de așternut! De asemenea, o situație similară a fost ilustrată și la Spitalul Județean Reșița.

articolul original.

Angajări în ARMATĂ 2022: Peste 1.600 de posturi disponibile. Care sunt condițiile posturilor și documentele necesare

21 September 2022 at 05:47

Ministerul Apărării Naționale a anunțat faptul că face noi recrutări, fiind disponibile peste 1.600 de posturi. Selecția se va desfășura în perioada 26 septembrie – 11 noiembrie.

Ministerul Apărării face recrutări. Sunt disponibile 1695 de posturi de soldat/gradat profesionist – seria suplimentară 2022.

Românii care îşi doresc o carieră în Armată trebuie să se adreseze pentru oferta completă, detalii și înscriere, la biroul informare-recrutare din cadrul centrului militar de care aparțin cu domiciliul.

– trebuie să ai cetăţenie română şi domiciliul stabil în România

– să ai cel puţin 18 ani împliniţi la data începerii programului de instruire, şi cel mult 45 de ani împliniţi, la data finalizării programului de instruire

– să fi absolvit cel puţin ai primii doi ani de studiu din învăţământul secundar superior, în condiţiile prevăzute de Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare (minimul 10 clase)

– numai pentru arma „auto” şi/sau pentru specialităţile militare care necesită conducerea tehnicii specifice auto din arma „geniu”: – să posede permis de conducere auto valabil, categoriile B şi C.

La prezentarea la centrul militar, cetăţenii care doresc să îndeplinească serviciul militar în calitate de rezervist voluntar vor completa o cerere de înscriere și vor prezenta următoarele documente:

– actul de identitate, în original şi în copie;
– certificatul de cazier judiciar, eliberat cu maxim şase luni înainte de data depunerii;
– acte de studii şi/sau alte documente care atestă alte competenţe dobândite în viaţa civilă, în original şi în copie;
– permisul de conducere valabil, eliberat de către autoritățile române, în original şi în copie, dacă este cazul, pentru candidaţii fără pregătire militară, dacă îndeplinirea atribuţiilor postului pentru care candidează presupune conducerea tehnicii specifice;
– livretul militar, în original şi în copie, dacă este cazul, numai pentru cei care deţin calitatea de rezervist.

Potrivit MApN, selecția candidaților se va desfășura în perioada: 26 septembrie – 11 noiembrie.

articolul original.

O turistă a fost mușcată de ploșnițe într-un hotel din România. Femeia a ajuns la spital

20 September 2022 at 12:48
image

Sezonul estival s-a terminat pentru majoritatea turiștilor, însă unii au rămas cu un gust amar după ultimele zile de concediu. Este și cazul unei femei care s-a plâns că a fost mușcată de o sumedenie de ploșnite.

În România, situația descrisă de turiștii care vin pentru stațiunile de pe litoral, pare una de groază. O româncă a detaliat condițiile dintr-un hotel din Băile Felix, unde a avut parte de o vacanță groaznică.

Aceasta a relatat cazul unei prietene care a renunțat la sejur după ce a fost atacată timp de 3 zile de ploșnițe, după cum a scris pe Facebook.

„Hotel Mureș, Băile Felix. Momentan prietena mea care s-a întors de aici, este în concediu medical, este ciupită maxim de PLOȘNIȚE din patul hotelului. Nu a rezistat decât 3 zile, noaptea la ora 1.20 s-a dus la recepție și a anunțat că pleacă, și recepționera cu zâmbetul pe buze i-a spus că nu poate să îi înapoieze banii pe sejur și tratament (3650 lei), și că nu știe de PLOȘNIȚE. Când s-a întors în cameră să strângă bagajele și a ridicat salteaua, colcăiau. Cu o zi înainte fusese la farmacie să cumpere ceva, crezând că este vreo urticarie alimentară, farmacista i-a răspuns la salut, apoi s-a dus direct la raft să îi caute Advartan și loțiune de varicelă. Revenind la tejghea a întrebat „sunteți la Mureș, nu?”, a scris femeia pe internet.

„Deci și farmacista știe de PLOȘNIȚE. Cert este că tot etajul 1 și 2 au PLOȘNIȚE, deși am găsit recenzii pe google încă din urmă cu două luni despre ele, și nu se curăță. Cred că este deja o afacere, vine omul se cazează, plătește sejurul și tratamentul, stă 2-3 zile cât rezistă la coșcovitul ploșnițelor, apoi fuge acasă. Prietena a sosit acasă cum vedeți în foto, este plină și pe spate, pe față, la subraț, pe burtă, tot.”, a mai scris românca pe pagina Am fost acolo, de pe Facebook.

Românii sunt șocați de povestea femeii

„Nu îmi vine să cred! Înfricoșător. Faceți reclamație, vă rog, nu trebuie sa mai treacă cineva prin așa ceva.”

„Incredibil. Constat cu stupoare că nu se mai dă curs reclamațiilor. Adică tot turistul cu paguba. Mă intreb dacă cei care trebuie să își facă datoria nu-s cumva tâmpiți. Își imaginează că banii (si nu puțini) pe care îi plătim noi turiștii cresc pe câmpii și îi culegem precum floricelele de câmp? Așa ceva nu este admis.”, au fost doar câteva dintre părerile oamenilor.

„Acest gen de probleme nu îl rezolvi la receptie, ci aliniezi de jos în sus „scara ierarhică”, anunți DSP-ul și nu pleci fără banii pe care trebuie să-i primești pentru imposibilitatea de a beneficia de serviciile plătite!”, a mai scris altcineva.

„Ploșnitele astea nu mor așa cu una cu două. Am lucrat în domeniul hotelier și trebuie adusă firma de deratizare, iar multe din cameră trebuie aruncate. Ele pot migra către alte camere (sus,jos, dreapta, stânga) prin prize, prin pereți, prin locuri foarte strâmte pe unde nici nu visezi!”, se mai arăta într-un comentariu, potrivit Ziare.com.

articolul original.

Blue Air nu garantează că pasagerii vor primi banii pe biletele anulate: Cum condiționează eventualele rambursări

16 September 2022 at 07:58

Blue Air nu garantează că pasagerii vor primi banii pe biletele anulate: Cum condiționează eventualele rambursări

Rambursarea sumelor pe biletele achiziționate și anulate nu este garantată, de compania Blue Air. Aceștia condiționează eventualele rambursări sau despăgubiri de reluarea curselor și vânzarea companiei către un investitor privat.

Pasagerii care au avut bilete la curse anulate, programate cel puțin până pe 10 octombrie, au primit opțiunea de reprogramare a zborului, rambursarea în portofelul electronic Blue Air cu bonus de 25% sau restituirea banilor, relatează Radio România Actualități preluat de Rador.

Anularea tuturor zborurilor companiei în perioada 6 septembrie – 9 octombrie afectează 230.000 de pasageri, ceea ce înseamnă aproximativ 77.000 de rezervări.

Dincolo de perioada oficială comunicată pentru suspendare, clienții companiei au fost notificați cu anularea curselor programate chiar și la sfârșitul lunii octombrie.

articolul original.

Reguli noi pentru ajutorul de incluziune. Asistații social trebuie să urmeze cursuri de calificare

14 September 2022 at 09:42

Se schimbă regulile după care asistații social vor primi ajutor de la stat. Guvernul decide azi cine și cum va mai câștiga bani fără să muncească. Statul va acorda un venit minim doar celor care se vor înscrie în evidențele Agenției de Ocupare a Forței de Muncă.

Guvernul înăsprește condițiile în baza cărora vor mai putea primi un ajutor minim de la stat românii care nu au un loc de muncă, potrivit stiri.tvr.ro.

Cei care nu își găsesc un loc de muncă și spun că nu reușesc acest lucru trebuie să intre în evidența agențiilor județene de ocupare a forței de muncă, să participe la cursuri de calificare sau recalificare, dar și să meargă la târguri de joburi dacă vor să primească în continuare acest ajutor minim.

Guvernul vrea să elimine noțiunea de ”ajutor social” și să o înlocuiască cu cea de ”ajutor minim”.

Pentru ai responsabiliza și determina pe acești români să intre în câmpul muncii, statul vrea să crească sumele pe care aceștia le-ar putea primi. Venitul minim de incluziune va fi majorat de la 260 de lei/ adult la 275 de lei/ adult și de la 300 de lei/ adult la 400 de lei/ adult, în cazul persoanelor de peste 65 de ani, respectiv de la 600 de lei/ adult la 700 de lei/ adult, în cazul componentei de ajutor pentru familia cu copii (actuala alocație pentru susținerea familiei).

articolul original.

Prețuri ca în sezon! Câți lei costă 2 nopți de cazare în hotelul Simonei Halep din Mamaia acum, în septembrie

7 September 2022 at 06:56

Mamaia nu duce lipsă de turiști nici în luna septembrie. Un exemplu clar este faptul că hotelul deținut de Simona Halep este plin de turiști, chiar dacă prețurile nu sunt chiar pentru oricine. Pentru weekendul acesta, abia se mai găsește loc liber. 

Sezonul estival pare să fie, de fapt, departe de a se fi terminat. Cum vremea încă pare să fie bună la malul mării, turiștii ocupă de pe acum locurile pentru weekendul 9-11 septembrie 2022. 

Cât costă două nopți de cazare la hotelul din Mamaia deținut de Simona Halep

Cine vrea să se cazeze la hotelul Simonei Halep din Mamaia, trebuie să se pregătească de prețuri ca în plin sezon. În perioada 9-11 septembrie, suma cerută pentru două nopți este e 198 de euro. Acesta este prețul pentru un apartament cu vedere la mare. 

Pentru cei care vor mai multe condiții, un apartament cu un dormitor și un living, tot pentru aceeași perioadă, costă 238 de euro. Bineînțeles, cine are nevoie de spațiu, poate opta pentru apartamentele cu două dormitoare. Două nopți la două camere în acest Hotel din Mamaia costă nu mai puțin de 436 de euro la acest sfârșit de săptămână. 

Așa arată hotelul Simonei Halep din Mamaia. Sursă foto: Facebook
articolul original.

Bani de la stat pentru românii care vor să reducă pagubele cauzate de animale sălbatice pe terenurilor lor: Cine poate primi până la 15.000 de lei

4 September 2022 at 14:37

Bani de la stat pentru românii care vor să reducă pagubele cauzate de animale sălbatice pe terenurilor lor: Cine poate primi până la 15.000 de lei

Un proiect de ordin pus în dezbatere publică de Ministerul Mediului, vineri, 2 septembrie, arată că persoanele care vor să reducă pagubele cauzate de animale sălbatice pe locuințelor sau terenurilor lor pot primi un sprijin de până la 15.000 de lei.

Acestea vor putea cere finanțări de până la 15.000 de lei pentru instalarea de garduri electrice (n. red. generator de impulsuri, fir gard electric, izolator inel gard electric, conectori fir gard electric, tijă împământare etc.) sau alte mijloace asemănătoare permise de lege, care au ca scop ținerea animalelor la distanță.

Amintim că alte astfel de mijloace includ, dar nu se limitează la: instalații cu fascicule luminoase, sunete/ ultrasunete etc. Mai mult, vor putea fi achiziționate echipamente sau dispozitive de tipul panou solar, regulator tensiune sau cablu de împământare.

În acest context, proiectul arată că sistemele sunt destinate „reducerii conflictelor om-animal și implementării măsurilor de intervenție în zone populate cu animale din specii de faună sălbatică ori amplasate pe traseele acestora, respectiv pe raza exploatațiilor agricole/ pomicole/ stupine/ arii naturale protejate”.

Criteriile care trebuie îndeplinite pentru a intra în posesia banilor

De asemenea, persoanele fizice vor trebui să îndeplinească următoarele condiții pentru a putea cere banii:

să aibă domiciliul în România;
să dețină imobilul sau terenul din proiect;
să nu fie înregistrate cu fapte sancţionate de legislaţia fiscală, potrivit certificatului de cazier fiscal;
să nu fie înregistrate cu obligaţii de plată a taxelor, impozitelor, amenzilor şi contribuţiilor către bugetul de stat sau cele locale;
să nu fie condamnate pentru infracțiuni împotriva mediului, prin hotărâre judecătorească definitivă;
să nu beneficieze de finanţare nerambursabilă din altă sursă pentru acelaşi proiect.

articolul original.

MAE, atenționare de călătorie: Precipitații abundente, grindină și vijelii în Grecia

1 September 2022 at 18:34
image

În Grecia a fost emisă o prognoză meteo de fenomene extreme, pentru perioada 2-3 septembrie 2022, în special în regiunile din centrul, nordul și vestul țării, se arată într-o atenționare de călătorie transmisă joi de Ministerul român al Afacerilor Externe.

MAE: Precipitații abundente, grindină și vijelii în Grecia

Fenomenele meteo se vor manifesta vineri în regiunile Macedonia, Epir, Tesalia și în nordul insulelor din Marea Ionică.

Sâmbătă vor fi afectate estul și centrul regiunii Macedonia, estul regiunii Tesalia, regiunea Tracia, insulele Sporade și insulele din nordul Mării Ionice.

Cetățenii români pot solicita asistență consulară la numerele de telefon ale Ambasadei României la Atena +302106710035 și Consulatului General al României de la Salonic +302310340088, apelurile fiind redirecționate către Centrul de Contact și Suport al Cetăţenilor Români din Străinătate (CCSCRS) şi preluate de către operatorii Call Center, în regim de permanență.

De asemenea, cetăţenii români care se confruntă cu o situaţie dificilă, specială, cu un caracter de urgenţă, au la dispoziţie şi numărul de telefon de permanență al misiunii diplomatice a României în Republica Elenă +306978996222 și al Consulatului General al României de la Salonic +306946049076.

Ministerul Afacerilor Externe recomandă consultarea paginilor de Internet http://atena.mae.ro,  http://salonic.mae.ro, www.meteoalarm.org, www.mae.ro şi reamintește faptul că cetățenii români care călătoresc în străinătate au la dispoziție aplicația „Călătorește în siguranță” (http://www.mae.ro/app_cs), care oferă informații şi sfaturi de călătorie.

articolul original.

SUBIECTE ADMITERE ACADEMIA de POLIȚIE 2022: ASTĂZI încep probele scrise. Modele și bareme

31 August 2022 at 05:01

SUBIECTE ADMITERE ACADEMIA de POLIȚIE 2022: ASTĂZI încep probele scrise. Modele și bareme

Admiterea la Academia de Poliție 2022 continuă astăzi cu proba scrisă pentru candidații care au ales să participe la concursul din acest an.

La facultatile Academiei de Politie, pentru studiile de licenta se pot inscrie persoanele cu cetatenie romana, care au peste 18 ani, au diploma de BAC, si indeplinesc cumulativ toate Criteriile si Conditiile specifice recrutarii in MAI.

La Academia de Politie poti urma:

Facultatea de Poliţie (domeniul de licenţă „Drept”, specializarea „Drept” şi domeniul de licenţă „Ştiinţe militare, informaţii şi ordine publică”, specializarea „Ordine şi siguranţă publică”)
Facultatea de Pompieri (domeniul de licenţă „Ingineria instalaţiilor”, specializarea „Instalaţii pentru construcţii-pompieri”)

Modele de subiecte proba scrisă Facultatea de Poliție

CLICK PENTRU: Examen Facultatea de Poliție 2021
CLICK PENTRU: Grila Facultatea de Poliție 2021
CLICK PENTRU: Examen Facultatea de Poliție 2020
CLICK PENTRU: Grila Facultatea de Poliție 2020

Modele de subiecte proba scrisă Facultatea de Pompieri

CLICK PENTRU: Examen Facultatea de Pompieri 2021
CLICK PENTRU: Grila Facultatea de Pompieri 2021
CLICK PENTRU: Examen Facultatea de Pompieri 2020
CLICK PENTRU: Grila Facultatea de Pompieri 2020

Calendar admitere Academia de politie 2022

21-27 iulie 2022: achitarea de catre candidatii declarati apt psihologic a taxei de inscriere la concurs, online (data operatiunii bancare).
1 august 2022: transmiterea la Academia de Politie ,,Alexandru Ioan Cuza” de catre unitatile de recrutare a tabelului nominal cu candidatii care au depus dosar recrutare in volum complet, inclusiv copie cerere inscriere si documente
4-10 august 2022: procesarea informatiilor si repartizarea computerizata a candidatilor pe centre zonale de selectie, la nivelul Academiei de Politie ,,Alexandru Ioan Cuza
12-17 august 2022: transmiterea de catre Academia de Politie ,,Alexandru Ioan Cuza” a formularelor si evidentelor necesare desfasurarii probelor la centrele zonale de selectie
19 august 2022: afisarea la sediul Academiei (inclusiv pe site-ul oficial al institutiei) / la centrele zonale a listei candidatilor la concursul de admitere si a salilor unde se desfasoara proba de evaluare a performantei fizice
22-28 august 2022: sustinerea probei de evaluare a performantei fizice
29 august 2022: afisarea listei candidatilor pentru sustinerea probelor scrise si repartitia acestora pe serii de concurs
30-31 august 2022: sustinerea probelor scrise
1 septembrie 2022: afisarea rezultatelor provizorii la probele scrise
1-2 septembrie 2022: depunerea contestatiilor la probele scrise – on-line la Academia de Politie ,,Alexandru Ioan Cuza”
3-4 septembrie 2022: solutionarea contestatiilor la probele scrise (la sediul Academiei de Politie ,,Alexandru Ioan Cuza”) si afisarea ierarhizarii provizorii a candidatilor dupa probele scrise
6-29 septembrie 2022: examinarea medicala – candidatii cuprinsi in listele provizorii in categoria celor care au promovat proba scrisa dupa solutionarea contestatiilor se vor prezenta la unitatile de recrutare in vederea intocmirii fisei medicale; transmiterea de catre unitatile de recrutare a concluziilor examinarii medicale
30 septembrie 2022: afisarea rezultatelor definitive ale candidatilor declarati ”ADMIS”
1 octombrie 2022: prezentarea candidatilor declarati ”admis” in vederea inmatricularii

articolul original.

Cod portocaliu de ploi abundente în Transilvania, Oltenia, Moldova și local la munte / Cod galben de căldură în sud-estul țării

30 August 2022 at 08:01
image

Administrația Națională de Meteorologie a emis un Cod portocaliu de instabilitate atmosferică accentuată – ploi abundente și a anunțat că în cea mai mare parte a Transilvaniei, Olteniei, local la munte, în Moldova și în nord-vestul Munteniei vor fi perioade cu averse torențiale.

Cod portocaliu de ploi abundente în mai multe zone din țară

Potrivit ANM, Codul portocaliu de instabilitate atmosferică accentuată este valabil începând de marți, ora 10, și până miercuri, la aceeași oră.

„În cea mai mare parte a Transilvaniei, Olteniei, local la munte, în Moldova și în nord-vestul Munteniei vor fi perioade cu averse torențiale, iar în intervale scurte de timp sau prin acumulare se vor înregistra cantități de apă de 40…60 l/mp și pe arii restrânse de peste 70…80 l/mp. Acestea vor fi asociate și cu descărcări electrice, intensificări ale vântului și pe alocuri vijelii și grindină”, se arată în atenționarea emisă de ANM.

Sunt în vigoare și atenționări de tip Cod galben

În același interval este valabil și un Cod galben de instabilitate atmosferică temporar accentuată.

„În intervalul menționat, local în sud-vestul, sudul, nordul și nord-estul teritoriului vor fi perioade cu instabilitate atmosferică ce se va manifesta prin averse torențiale, descărcări electrice și intensificări ale vântului. În intervale scurte de timp cantitățile de apă vor depăși 25…40 l/mp, iar izolat vor fi vijelii și grindină”, spun meteorologii.

Pe de altă parte, ANM atrage atenția că perioade cu instabilitate atmosferică vor fi până la sfârșitul acestei săptămâni în majoritatea regiunilor.

Marți este în vigoare și un Cod galben pentru un val de căldură.

„Marți (30 august) valul de căldură va persista în regiunile sud-estice, unde local va fi caniculă, iar disconfortul termic ridicat. Indicele temperatură-umezeală (ITU) va depăși pragul critic de 80 de unități. Temperaturile maxime se vor situa între 34 și 37 de grade”, a mai precizat ANM.

articolul original.

Incredibila călătorie a moliilor, dezvăluită cu ajutorul cipurilor de urmărire

19 August 2022 at 13:00
image

Există trilioane de insecte migratoare. Ele reprezintă o parte majoră a ecosistemelor globale, ajutând la transportul de nutrienți și polen de-a lungul continentelor; deseori, insectele parcurg mii de kilometri în acest proces. Recent, cercetătorii au putut să dezvăluie incredibila călătorie a moliilor.

Pentru foarte mult timp, s-a crezut că insectele migratoare merg în mare parte oriunde le duce vântul. Dar există tot mai multe dovezi că sunt de fapt navigatori pricepuți și pot alege condiții favorabile pentru a-și întreprinde călătoriile.

O întrebare importantă pentru experți a fost cum reacționează insectele la condițiile variate ale vântului din timpul drumului.

Într-o nouă cercetare, publicată în Science, cercetătorii arată că o specie de insecte migratoare, molia-șoim cu cap de mort, poate menține o traiectorie de zbor perfect dreaptă.

În , acestea își pot ajusta traiectoria pentru a compensa condițiile de vânt aspru.

Incredibila călătorie a moliilor a putut fi dezvăluită datorită unor transmițătoare minuscule

O mare parte dintre cunoștințele despre migrația insectelor provine din observații directe.

Informațiile includ observații făcute cu ajutorul radarului sau studii ale proceselor populației, cum ar fi utilizarea metodelor genetice sau măsurarea rapoartelor de izotopi din țesuturi (care pot dezvălui hrana și sursele de apă ale insectelor și oferă informații despre locurile de unde provin acestea).

Modul în care se comportă insectele și traseele pe care le parcurg în timpul migrației au fost relativ dificil de studiat, mai ales din cauza dimensiunilor mici a insectelor și a numărului mare al acestora. Dar progresele recente în tehnologia de urmărire au ajutat la producerea unor transmițătoare suficient de mici pentru a putea fi montate pe .

Aceste transmițătoare cântăresc mai puțin de un gram și pot fi atașate la insecte individuale. Acest lucru le permite oamenilor de știință să le urmărească direct pe măsură ce acestea migrează și să afle ce implică acest proces.

Moliile migratoare

Studiul s-a concentrat pe molia-șoim cu cap de mort (Acherontia atropos), o molie enigmatică găsită în Europa și Africa. Specia este bine cunoscută pentru marcajul neobișnuit, asemănător cu un craniu, de pe torace. Atunci când este deranjată, are și obiceiul de emite un sunet precum un scârțâit și de a-și arăta abdomenul galben-aprins.

Molia se hrănește cu mierea pe care o fură din stupii de albine, intrând în stup și străpungând fagurele cu proboscisul său robust (tubul său de hrănire).

Deși se știe că această specie se găsește în Europa, se cunosc puține informații despre comportamentul ei migrator și despre locul unde își petrece iarna.

Moliile adulte tind să apară în Europa în timpul primăverii (din mai până în iunie), iar următoarea generație de adulți pleacă în toamnă (din august până în octombrie) și probabil că se îndreaptă spre Mediterana sau Africa de Nord și poate până la sud de Sahara.

Se crede că specia nu-și poate petrece iarna la nord de Alpi, așa că migrația sa este probabil determinată de temperatura scăzută și de disponibilitatea resurselor.

O urmărire pe întuneric

Pentru această cercetare, oamenii de știință au urmărit 14 molii timp de până la patru ore pe fiecare, o perioadă de timp suficient de lungă pentru a fi considerată zbor migrator.

Cercetătorii au echipat fiecare individ cu un emițător radio minuscul, cu o greutate mai mică de 0,3 g, înainte de a elibera insectele. Un avion Cessna cu antene de recepție a zburat după ele în timp ce migrau, detectând locația lor exactă la fiecare 5-15 minute. Această metodă a oferit o perspectivă aprofundată despre incredibila călătorie a moliilor.

Urmărirea radio a fost folosită cu succes pentru a investiga migrația unor insecte care zboară ziua, cum ar fi fluturele monarh (Danaus plexippus) și libelula verde (Anax junius). Cu toate acestea, nu a fost niciodată folosită la insectele nocturne în sălbăticie sau la această rezoluție.

De fapt, această cercetare marchează cea mai lungă distanță de-a lungul căreia a fost urmărită o insectă în mod continuu.

Cum arată incredibila călătorie a moliilor?

Deci, ce fac moliile în timpul migrației? Spre surprinderea cercetătorilor, acestea au zburat pe trasee foarte drepte, deplasându-se efectiv direct către destinația lor. Unele dintre cele mai lungi trasee au ajuns la aproape 90 km, într-o perioadă de patru ore.

Aceasta este o descoperire fascinantă, deoarece astfel de trasee drepte sunt foarte neobișnuite la animalele migratoare pe distanță lungă.

Moliile au arătat, de asemenea, strategii distincte pentru a face față diferitelor condiții de vânt. Când au existat vânturi favorabile din spate (vânturi care se deplasau în aceeași direcție cu ele), acestea zburau „în aval” și erau propulsate către destinație sau își decalau ușor direcția pentru a menține controlul traiectoriei.

În condiții nefavorabile, cum ar fi vânturile frontale (venite din față) și vânturile transversale (venite din lateral), moliile zburau aproape de sol și direct către vânt, ajustându-și traiectoria pentru a evita devierea de la curs. Acestea măreau și viteza pentru a menține controlul.

Această abilitate remarcabilă de a-și menține cursul, chiar și în condiții nefavorabile, indică că molia-șoim cu cap de mort are mecanisme de orientare sofisticate.

Ce mai este nevoie să aflăm?

Oamenii de știință au arătat că insectele sunt capabile să fie navigatori excelenți, , și nu sunt la mâna vântului, așa cum se credea cândva. Aceasta este o descoperire importantă în știința migrației.

Acestea fiind spuse, sunt multe alte lucruri pe care nu știm despre cum migrează insectele și unde se duc ele. Următorul pas va fi să înțelegem exact ce mecanisme folosesc aceste molii pentru a rămâne pe traseu. De exemplu, urmăresc câmpul magnetic al Pământului? Sau poate se bazează foarte mult pe indicii vizuale?

Cu cât înțelegem mai mult, cu atât ne putem apropia de a putea prezice fenomenele de migrare a insectelor. Și acest lucru ar avea implicații largi, de la gestionarea speciilor amenințate și a speciilor cu beneficii agricole, până la un control mai bun asupra dăunătorilor din agricultură.

Vă recomandăm să citiți și:

articolul original.

Recomandari privind producerea si valorificarea laptelui de oaie

18 August 2022 at 09:20
By: Regie
image

Creşterea ovinelor reprezintă o tradiţie multiseculară, fiind activitatea de bază a unui însemnat număr de crescători de animale, această specie oferind activităţi tradiţionale privind prelucrarea unor produse din lapte, carne, lână cu un pronunţat caracter specific local sau regional.

Datorita conditiilor geo-climaterice caracteristice tarii noastre efectivele de ovine sunt crescute si exploatate in marea parte a anului (cca 200 – 230 de zile, in functie de intemperii) pe pajistile naturale, respectiv pe pasuni si fanete, fiind comasate in turme (carduri) cu un efectiv de ovine pe turma, diferentiat in functie de suprafata de teren pasunabil, categoria de animale, numarul de proprietari care participa la formarea turmei, de distanta fata de localitati si alte criterii care sunt stabilite de crescatorii din localitatea de origine a ovinelor.

Caracteristicile laptelui de oaie (dupa unele date statistice) sunt reprezentate de continutul ridicat in substante proteice 5,7%, in cazeina 4,6%, lactalbumina / lactoglobulina 1,1%, lactoza 4,5%. Continutul de calciu din laptele de oaie este intre 162 si 259 mg/100g, este bogat in grasimi 6,7%, iar aportul de fosfor, sodium, magneziu, zinc, fier si grupul de vitamine B este de 1,5-2 ori mai nutritiv si mai bogat decat laptele de vaca.

Laptele de oaie are o dubla importanta: biologica – cand reprezinta alimentul indispensabil in primele saptamani de viata a mielului si comerciala – cand poate reprezenta o importanta sursa de venituri. Din acest punct de vedere deosebim laptele supt, adica cel consumat de miel, si laptele marfa, destinat comercializarii.

Pentru imbunatatirea productiei de lapte, se recomanda desfasurarea unei intense activitati de selectie in randul raselor autohtone, extinderea controlului productiei de lapte, alegerea riguroasa a berbecilor folositi la monta naturala sau pentru insamantari artificiale, efectuarea unor incrucisari de infuzie cu berbeci din rase specializate pentru productia de lapte.

O conditie esentiala pentru realizarea unui spor de efective si implicit de produse animaliere scontate, cantitativ si calitativ, o constituie starea de sanatate a ovinelor conditie care constituie o preocupare importanta a serviciilor sanitare veterinare si pentru siguranta alimentelor in perspectiva prevenirii bolilor transmisibile la animale, protejarea populatiei de bolile transmisibile de la animale la om, protectia si bunastarea animalelor, asigurarea pietei de consum cu produse animaliere cu origine cunoscuta si salubre, activitati care se desfasoara in contextul unui larg cadru legislativ specific.

Realizarea acestor actiuni, care in principal sunt in interesul crescatorilor de animale, nu pot fi eficiente decat printr-o colaborare permanenta intre crescatorii de animale, asociatiile de profil si medicii veterinari, respectandu-se cu strictete legislatia din domeniu.

Crescatorii de ovine care doresc sa valorifice productia primara, sau produsele obtinute prin procesarea productiei primare, trebuie sa obtina de la D.S.V.S.A. judeteana, documentul de inregistrare pentru vanzare cu amanuntul, document care stabileste: codul producatorului, produsele care se valorifica, cantitatea, locul de comercializare si aria de distributie.

Aceasta inregistrare este necesara pentru a se putea monitoriza si controla respectarea normelor si regulilor de igiena, trasabilitatea si siguranta alimentelor, de catre toti crescatorii de ovine care produc, proceseaza, depoziteaza si comercializeaza lapte si produse din lapte de oaie, in scopul protejarii sanatatii publice.

In conditiile in care crescatorii de ovine sunt inregistrati la D.S.V.S.A. judeteana, cu centrul de prelucrare a laptelui integrat in exploatatie (stana) sau independent si implicit pentru vanzare cu amanuntul, acestia pot sa comercializeze produsele din lapte de oaie la consumatorul final, la alte unitatii autorizate, in piete agroalimentare de pe intreg teritoriul Romaniei, cu respectarea normelor legale in vigoare.

Cu referire la importanta si rolul crescatorilor de ovine sunt multe aspecte de mentionat tinand cont de contextul social si economic al acestei activitati, fapt ce obliga autoritatiile competente sa acorde spijin financiar si legislativ, real, concret, cu referire la functionarea asociatilor de animale si de produse animaliere, facilitati pentru amenajarea de puncte sau centre de sacrificare, unitati de procesare a laptelui, a carnii si a subproduselor obtinute de la ovine, facilitati pentru asigurarea hranei pe tot parcursul anului, identificarea de beneficiari interni, in spatiul intracomunitar si in tari terte pentru comercializarea berbecutiilor si a unor produse finite (branzeturi, preparate din carne de oaie cu caracteistici traditionale) etc.

articolul original.

Tichete sociale în valoare de 500 de lei pentru elevi. Când se depun cererile și care sunt condițiile

15 August 2022 at 15:01

În prima zi de cursuri, 5 septembrie, elevii trebuie să depună cererile pentru tichetele sociale pentru rechizite, în valoare de 500 de lei, iar lista cu beneficiarii va ajunge la Ministerul Educației la data de 23 septembrie. Data exactă la care vor intra banii pe carduri nu a fost anunțată.

Tichete sociale 2022. Copiii “cei mai dezavantajați” din învățământul preșcolar, primar și gimnazial beneficiază și în anul școlar 2022-2023 de tichete educaționale pe suport electronic pentru rechizite și alte materiale școlare, în valoare de 500 de lei, anunță într-un comunicat Federația Națională a Părinților – “Edupart”. Este al treilea an când se aplică programul.

Anul școlar trecut (2021-2022), 235.000 de elevi care riscau să abandoneze școala din cauza condițiilor sociale au beneficiat de carduri sociale cu care să cumpere rechizite și haine pentru școală, iar banii au fost virați în aprilie 2022. “Urmează ca Inspectoratele școlare să primească informații referitoare la normele de aplicare pentru 2022-2023”, transmite Inspectoratul Școlar al Municipiului București pentru Edupedu.ro.

În funcție de vârsta elevului, cererile se depun fie la primărie (în cazul preșcolarilor), fie la secretariatul unității de învățământ unde este înscris elevul (în cazul elevilor de clase primare și gimnaziu). EduPedu.ro va reveni cu un model de cerere când va fi transmis de autorități.

Comunicatul Federației Naționale a Părinților anunță că, “pentru preșcolari, cererile pentru stabilirea și acordarea sprijinului financiar trebuie depuse la primărie și se întocmesc de reprezentantul familiei și se înregistrează, împreună cu actele doveditoare privind componența familiei și a veniturilor, la primăria comunei sau orașului / sectorului din București unde locuiește familia.

Pentru elevi (ciclul primar și ciclul gimnazial), cererile pentru stabilirea și acordarea sprijinului financiar se întocmesc de reprezentantul familiei și se depun, împreună cu actele doveditoare privind componența familiei și a veniturilor, la secretariatul unității de învățământ unde este înscris elevul, în termen de 5 zile de la data începerii anului școlar, adică până pe 10 septembrie 2022″.

Inspectoratele școlare vor comunica Ministerului Educației lista beneficiarilor pentru anul școlar 2022-2023 până la data de 23 septembrie 2022. Nu se precizează în comunicat când vor ajunge banii pe carduri pentru a putea fi folosiți.

Materialele școlare ce pot fi achiziționate cu aceste tichete sunt rechizite necesare frecventării școlii: articole de papetărie, caiete, stilouri, articole pentru pictură, ghiozdane și alte articole necesare în școli și grădinițe, precum și articole de vestimentație necesare frecventării școlii și grădiniței, se arată în comunicatul citat.

“Preșcolarii înscriși în învățământul de stat care îndeplinesc condițiile pentru obținerea sprijinului educațional acordat copiilor din familii defavorizate conform Legii nr. 248/2015 privind stimularea participării în învățământul preșcolar a copiilor provenind din familii defavorizate, cu modificările și completările ulterioare.

Legea nr. 248/2015 stabilește ca fiind familii defavorizate acele familii care au venitul lunar pe membru de familie de până la de două ori nivelul venitului minim garantat pentru o persoană singură (de două ori nivelul venitului minim garantat pentru o persoană singură înseamnă 298 lei).

La stabilirea venitului net lunar pe membru de familie, se iau în considerare toate veniturile pe care membrii acesteia le-au realizat în luna anterioară solicitării stimulentului educațional.

Cererile pentru stabilirea și acordarea sprijinului financiar se întocmesc de reprezentantul familiei și se înregistrează, împreună cu actele doveditoare privind componența familiei și a veniturilor, la primăria comunei, orașului, municipiului sau, după caz, a sectorului municipiului București în a cărei rază teritorială își are domiciliul sau reședința familia, în luna imediat următoare îndeplinirii condițiilor de acordare”, se arată în comunicatul de la Federația Națională a Părinților.

“Elevii înscriși în învățământul de stat, primar și gimnazial, care îndeplinesc criteriile de venit stabilite în Programul național de rechizite școlare, conform Legii nr. 126/2002.

Legea nr. 126/2002 stabilește că pot beneficia de acest sprijin elevii care se află în întreținere familiilor al căror venit mediu net lunar pe membru de familie, realizat în luna iulie a fiecărui an, este de maximum 50% din salariul de baza minim brut pe țară (salariul minim brut în 2022 este 2.550 RON, 50% reprezintă 1.275 RON).

La stabilirea venitului net lunar pe membru de familie, se iau în considerare toate veniturile pe care membrii acesteia le-au realizat în luna iulie a anului în care se face solicitarea.

Cererile pentru stabilirea și acordarea sprijinului financiar se întocmesc de reprezentantul familiei și se depun, împreună cu actele doveditoare privind componența familiei și a veniturilor, la secretariatul unității de învățământ unde este înscris elevul, în termen de 5 zile de la data începerii anului școlar (5 septembrie pentru anul școlar 2022-2023).

  • soț, soție și copiii aflați în întreținerea acestora, care locuiesc împreună;
  • bărbatul și femeia necăsătoriți, cu copiii lor și ai fiecăruia dintre ei, care locuiesc și se gospodăresc împreună, dacă aceasta se consemnează în ancheta socială;
  • persoana singură și copiii aflați în întreținerea acesteia și care locuiesc împreună cu aceasta”, după cum se prezintă în comunicatul de la Edupart.
articolul original.

Începutul sfârşitului: Ziua în care Napoleon îşi începea exilul

8 August 2022 at 04:35
image
Pe 8 august 1815, Napoleon Bonaparte îşi începe exilul pe insula St Elena, unde a murit în condiţii neclare, câţiva ani mai târziu

Napoleon Bonaparte, cel care a influenţat puternic politica europeana de la începutul secolului XIX. Bonaparte a murit în exil, pe Insula Sfânta Elena, după ce a fost silit să abdice.

Condiţiile în care a murit marele lider francez, la vârsta de 51 de ani, sunt şi acum neclare. Există două teorii populare în această privinţă. Una dintre ele explică moartea lui Bonapare ca fiind posibilă în urma otrăvirii cu arsenic. Cealalta pune decesul lui pe seama unui cancer la stomac.

Nici un alt om, cu excepţia, poate, a lui Alexandru Macedon, nu şi-a influentat atât de decisiv epoca precum a făcut-o Napoleon Bonaparte. Viata lui este aceea a unui om excepţional dotat, care a ştiut să fructifice la maximum toate oportunităţile oferite de istorie. Fără Revoluţia din 1789, micul caporal nu ar fi reuşit să depăşească, probabil, gradul de colonel, sfârşindu-şi cariera în cine ştie ce burg prăfuit din Normandia sau Gasconia, în calitate de comandant de garnizoană.

Descoperă îţi prezintă principalele semnificaţii ale zilei de 8 august:

1902 – S-a născut Saşa Pană, poet şi prozator: „Călătorie cu funicularul”, „Cuvântul talisman”, „Poeme fără de imaginaţie”. (d. 22 august 1981)

1908 – S-a născut Chivu Stoica, prim-ministru al României în perioada 1955-1961. (d. 16 februarie 1975)

1914 – Muntenegru declară război Germaniei.

1929 – Dirijabilul Graf Zeppelin începe o călătorie în jurul lumii, pe care a efectuat-o în 21 de zile.

1945 – Uniunea Sovietică declară război Japoniei.

1949 – Regatul Bhutan devine independent.

1960 – Coasta de Fildeş îşi declară independenţa de stat.

1963 – România a semnat Tratatul privind încetarea experienţelor atomice în atmosferă, în spaţiul cosmic şi sub apă (încheiat la data de 5 august 1963, la Moscova).

1967 – A fost creată Asociaţia Naţiunilor din Asia de Sud-Est (ASEAN).

1974 – Preşedintele american Richard Nixon demisionează, locul său fiind luat de Gerald Ford.

1983 – A încetat din viaţă actorul Emanoil Petruţ: „Porto-Franco”, „Tinereţe fără bătrâneţe”, „Ciprian Porumbescu”, „Fraţii Jderi”. (n. 1932).

2000 – Fostul vicepremier malaezian Anwar Ibrahim a fost găsit vinovat pentru sodomie şi condamnat la nouă ani de închisoare.

2007 – Naveta spaţială americană Endeavour a fost plasată cu succes pe orbită având la bord şapte astronauţi, printre care şi prima învăţătoare care merge în spaţiu

2008 – Rusia a declanşat o operaţiune militară împotriva Georgiei.

articolul original.

Ce bursă poți să primești de la stat, dacă ai până în 23 de ani? România este singura țară care o oferă

4 August 2022 at 19:49

Tinerii din România pot beneficia gratuit de o bursă pentru licența de pilot. Cursurile oferite ar costa câteva mii de euro, dar statul le oferă gratuit. Elevii pot obține diploma de pilot chiar și înainte de majorat. 

România este singura țară care le oferă tinerilor posibilitatea de a deveni piloți fără să plătească. Pe aeroportul din Caransebeș, elevii sunt pregătiți de către Cristina Iorgov, comandantul Aeroclubului și unul dintre cei mai experimentați piloți din întreaga țară. Cursanții pe care îi instruiește pot obține licența de pilot pentru avion ultraușor motorizat și cea de pilot privat chiar înainte de împlinirea vârstei de 18 ani,. 

Ce condiții trebuie să îndeplinești pentru a putea beneficia de bursă. Cât durează școala

Tinerii care doresc să aibă licență de pilot pentru avion ultraușor motorizat sau de pilot privat trebuie să îndeplinească doar câteva condiții. În primul rând, trebuie să aibă vârsta cuprinsă între 16 și 23 de ani și să fie de cetățenie română. Bineînțeles, trebuie să fie și apți din punct de vedere medical. 

Ce bursă poți să primești de la stat, dacă ai până în 23 de ani? România este singura țară care o oferă
Școala de piloți. Sursă foto: Aeroclubul României

„An de an, începem serii noi de elevi și le dăm aripi și îi pregătim în acest domeniu. Programul prevede un număr de 40 de ore de zbor minim pentru a obține aceasta licenţă şi pot fi parcurse până în septembrie, octombrie. Este un prim pas spre meseria de aviator”, a adăugat Cristian Iorgov. 

articolul original.

Stimulentele de inserţie pentru creşterea copilului au depăşit în iunie 64,62 milioane de lei

4 August 2022 at 08:50
By: Regie
image

Stimulentele de inserţie pentru creşterea copilului plătite în luna iunie 2022 au totalizat 64,628 milioane de lei, suma medie acordată fiind de 735,31 lei, arată datele centralizate de Agenţia Naţională pentru Plăţi şi Inspecţie Socială (ANPIS), potrivit Agerpres.

În luna iunie, erau înregistraţi 87.893 de beneficiari ai stimulentului de inserţie pentru creşterea copilului, cei mai mulţi fiind în Bucureşti – 12.675 şi în judeţele Cluj – 4.389, Timiş – 4.098 şi Iaşi – 3.833.

Cea mai mare valoare a sumei medii plătite în luna mai (drepturi curente) a fost înregistrată în judeţul Botoşani – 854,24 lei, iar cea mai mică în Bucureşti – 673,97 lei.

Stimulentul de inserţie se acordă în conformitate cu prevederile OUG nr. 111/2010 privind concediul şi indemnizaţia lunară pentru creşterea copiilor, cu modificările şi completările ulterioare.

Pot beneficia de stimulent de inserţie persoanele care îndeplinesc condiţiile de acordare a indemnizaţiei de creştere a copilului (au realizat venituri din salarii şi asimilate salariilor, venituri din activităţi independente, venituri din activităţi agricole, silvicultură şi piscicultură, supuse impozitului pe venit, ori s-au aflat în perioade asimilate, pentru perioada de 12 luni în ultimii 2 ani anteriori naşterii copilului sau, după caz, a datei în care s-a aprobat adopţia, a fost făcută încredinţarea ori s-a instituit plasamentul sau tutela) şi realizează venituri supuse impozitului pe venit până la vârsta de 2 ani a copilului, respectiv 3 ani în cazul copilului cu handicap.

Persoanele care, în perioada în care sunt îndreptăţite să beneficieze de concediul pentru creşterea copilului, obţin venituri supuse impozitului au dreptul la un stimulent de inserţie, după cum urmează: în cuantum de 1.500 lei, dacă persoanele îndreptăţite obţin venituri supuse impozitului înainte de împlinirea de către copil a vârstei de 6 luni, respectiv 1 an în cazul copilului cu dizabilităţi. Cuantumul de 1.500 lei se acordă până la împlinirea de către copil a vârstei de 2 ani, respectiv 3 ani în cazul copilului cu dizabilităţi; în cuantum de 650 lei dacă persoanele îndreptăţite obţin venituri după împlinirea de către copil a vârstei de 6 luni, respectiv 1 an în cazul copilului cu dizabilităţi.

Persoanele care au finalizat concediul pentru creşterea copiilor şi obţin venituri supuse impozitului beneficiază de stimulentul de inserţie în cuantum de 650 lei după împlinirea de către copil a vârstei de 2 ani, respectiv 3 ani în cazul copilului cu dizabilităţi până la împlinirea de către copil a vârstei de 3 ani, respectiv 4 ani în cazul copilului cu dizabilităţi.

În situaţia persoanei îndreptăţite care beneficiază de stimulentul de inserţie în cuantum de 650 lei, al cărei copil este încadrat în grad de handicap după împlinirea de către acesta a vârstei de 3 ani, stimulentul de inserţie se acordă până la împlinirea de către copil a vârstei de 4 ani. În această situaţie prelungirea perioadei de acordare a stimulentului de inserţie se face în baza unei noi cereri completate de persoana îndreptăţită şi a copiei după certificatul de încadrare în grad de handicap.

articolul original.
❌